Počítanie osôb v kamerách Uniview

V oblasti sledovanej kamerou môžete vybrať priestor, v ktorom budú vstupujúce a vychádzajúce osoby počítané. Pre uzavretú oblasť môžeme rozdielom v počte osôb na vstupe a na výstupe určiť, koľko ľudí sa aktuálne v oblasti nachádza. Táto funkcia je tak vhodná pre vnútorné priestory obchodných reťazcov, výstavy, múzeá či hotely.

Požiadavky na inštaláciu

 1. Montážna poloha: Kamera musí byť namontovaná na strop v smere chôdze chodcov, ako je znázornené na obrázku. Táto oblasť musí mať stabilné osvetlenie, aby sa predišlo vplyvom zmien osvetlenia spôsobených napríklad otváraním a zatváraním dverí.
 2. Uhol sklonu kamery musí byť medzi 70° a 80°.
 3. Horizontálne by sa vzdialenosť kamery a miesta počítania v závislosti na výške a uhle kamery mala pohybovať medzi 1-2,8 m.
 4. Výber objektívu: Odporúčame ohniskovú vzdialenosť 4 mm, objektív s menšou ohniskovou vzdialenosťou môže skresľovať, v prípade väčšej hodnoty zase dôjde k zmenšeniu oblasti pokrytia.
 5. Relatívne rozlíšenie: Detekcia je optimálna, ak je šírka ramien detekovanej osoby zobrazená 120 až 160 pixelmi. (Pre 1080P obrazovky; pre iné rozlíšenie prepočítajte zodpovedajúcim spôsobom). Počas inštalácie upravte výšku kamery a ohniskovú vzdialenosť objektívu tak, aby pixely pre šírku ramien spĺňali túto požiadavku.

Požiadavky na scénu

 1. Výber scény: Odporúčame sledovať prevádzku na vnútorných vchodoch a východoch z nákupných centier, výťahov, parkov a supermarketov, na miesto otvorených miest, námestí, ulíc atď.
 2. Osvetlenie: Ak nie je v pozorovacom priestore k dispozícii žiadne svetlo, odporúča sa, aby na každý meter výšky umiestnenia bolo nainštalované 50 W žiarivkové svetlo, a to priamo nad pozorovací priestor.
 3. Rozsah dozoru: Efektívna šírka dohľadu sa pohybuje od 1 m do 4 m, ale skutočná šírka scény môže byť väčšia.
 4. Blokovanie: Ak je hlava osoby zakrytá klobúkom alebo dáždnikom, zníži sa účinnosť detekcie chodcov.
 5. Inštalačný uhol kamery: Doporučená montážna výška je 3 m, uhol sklonu 75°, aby na šírku ramien pripadalo 130 pixelov v obraze.

Odporúčané scény

 1. Detekčné priestory s dostatočným osvetlením, fixné trasy objektov, individuálny pohyb, vhodný uhol a výška umiestnenia kamery a počet pixelov na šírku ramien podľa vyššie uvedených požiadaviek.

Neodporúčané scény

 1. Otvorené a široká miesta, ako sú cesty a námestia
 2. Scény s viacerými osobami prechádzajúcich súčasne
 3. Scény s premenlivými trasami chodcov
 4. Scény s viacerými objektmi blízko seba, spôsobujúce nesprávnu detekciu pri súčasnom prechode
 5. Scény s ľuďmi, ktorí zostávajú na detekčnej linke, čo môže spôsobiť ich viacnásobné započítanie
 6. Scény s nedostatočným osvetlením, ako sú noci a daždivé dni
 7. Scény, kde uhol a výška kamery nie sú správne alebo počet pixelov na šírku ramien nespĺňa požiadavku

Popis nastavenia

 1. Povolenie počítania osôb (Enable passenger flow detection): v súčasnosti rozlišuje vstup a výstup, čiara detekcie môže byť len v horizontálnej polohe.
 2. Typ počítania (Counting type): Všetko / Iba osoby vstupujúce / Iba osoby odchádzajúce
 3. Typ detekcie (Detection mode): Vnútorné alebo vonkajšie. Vyberte hodnotu zodpovedajúcu vašej aplikácii, voľba ovplyvní výber použitých algoritmov.
 4. Vynulovať počítanie (Reset counter at): Môžete nastaviť čas pravidelného vynulovania počítadla osôb.
 5. Citlivosť (Sensitivity): Schopnosť rozlišovať objekty, ktoré sú blízko seba. Vyššia citlivosť znamená lepšiu schopnosť rozpoznávať viac objektov.
 6. Filtrovanie podľa veľkosti objektu (Filter by object size): Nastavte vhodný rozsah podľa rozlíšenia a veľkosti objektu. Príliš vysoké nastavenie maximálnej veľkosti bude generovať väčší počet falošných poplachov, naopak vysoké nastavenie minimálnej veľkosti môže viesť k nemožnosti detekcie priechodu.

Mohlo by Vás zaujímať

Scroll to Top